focus groups

قسمت اول:

 

مقدمه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

گروه‏هاي کانوني تاريخچه طولاني در تحقيقات اجتماعي و بازاريابي دارند.

روبرت مرتون (Robert Merton)از اين روش جهت تجزيه و تحليل فيلمهاي تهيه‏شده براي آموزش نظامي و تقويت روحيه طي جنگ جهاني دوم استفاده نمود.

در ابتدا گروههای کانونی " مصاحبه‏های متمرکز" يا " مصاحبه‏های عميق گروهی" ناميده شدند.

 

تعاريف:

گروههاي کانوني روش کيفي در تحقيقات علوم اجتماعي است که درجامعه‏شناسي, سياست, مديريت و نيز در بخش‏هاي بازاريابي و بازرگاني جهت آزمون محصول کاربرد گسترده‏اي دارد.

 

تعريف کروگر(Krueger)از گروههاي کانوني:

روشي براي تبادل افکار و بحث و مذاکره است که طبق يک برنامه‏ريزي دقيق طراحي مي‏شود تا ادراکات و بينش مصاحبه‏شوندگان را در محيطي به دور از تهديد و فشار بسنجند.

تعريف مورگان (Morgan):

گروههای کانونی شکلی از مصاحبه گروهی هستند اما تمييز و تشخيص بين اين دو خيلی مهم است. بطوری‏که مصاحبه گروهی شامل مصاحبه همزمان تعدادی از افراد بوده و تمرکز اصلی بر پرسشها و پاسخهای مطرح شده بين محقق و مصاحبه‏شوندگان می‏باشد.

گروههای کانونی بر تعامل در گروه تأکيد دارد که اين بر پايه موضوعات ارايه شده از سوی محقق می‏باشد و در گروههای کانونی, تعامل بين شرکت‏کنندگان(مصاحبه شوندگان) در تحقيق مبنای ايجاد داده‏ها و بينش و آگاهی می‏باشد.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 26 بازدید