تمرين/ کار کلاسی

              ارايه يک طرح تحقيق:

موضوع تحقيق: بررسی تأثير ميزان حقوق دريافتی کارکنان سازمان صدا و سيمای ج. ا. ايران بر رضايت شغلی آنها در تهران سال 1384

طرح مسأله:

نيروی انسانی هر سازمان  به عنوان مهمترين منبع راهبردی در رسيدن به هدفهای سازمانی نقش مهمی را ايفا می‏کنند و در واقع نيروی محرکه آن سازمان محسوب می‏شوند لذا توجه به خواسته‏ها و نيازهای کارکنان يکی از ضرورتها و الزامات اداری در امور هر سازمانی است که بخش قابل توجهی از اين خواسته‏ها مادی هستند. اکثر کارکنان  موفقيت  و رضايت شغلی را با ميزان درآمد می‏سنجند. سطح درآمد کارکنان ميزان تمايل به آن را تحت تأثير قرار می‏دهد. بطوری‏که هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که در درجه اول از نظر مالی او را ارضا کند. رضايت شغلی يکی از عوامل مهم در رضايت از زندگی است, بنابر اين او می‏خواهد شغل مناسبی را انتخاب کند و برای ايفای نقش آماده شود و به طور رضايت‏بخشی به شغل خود ادامه دهد.

سئوالات تحقيق:

1-      آيا ميزان حقوق دريافتی کارکنان بر ميزان رضايت‏مندی آنها از شغل خود تأثير مثبت دارد؟

2-      ميزان درآمد تا چه اندازه می‏تواند رضايت کارکنان را جلب کند؟

فرضيه‏های تحقيق:

1-      بين رضايت از شغل و ميزان حقوق دريافتی همبستگی مثبت وجود دارد.

2-      کارمندی که نسبت به شغلش رضايت کامل دارد, حقوق بيشتری دريافت می‏کند.  

نمونه پرسشنامه:

1-      چه ميزان از شغل خود راضی هستيد؟

الف- خيلی زياد    ب- زياد      ج- متوسط      د- کم    ه- خيلی کم

2-      علت رضايت يا عدم رضايت خود را در يک جمله بنويسيد؟

.........................................................................................

3-      آيا مشوق‏های پولی و پرداختی در افزايش انگيزه شما نسبت به کارتان مؤثر است؟

الف- بلی                                             ب- خير 

4-      به نظر شما ميزان حقوق دريافتی در رضايت از شغل چه‏قدر اهميت دارد؟

الف- زياد     ب- متوسط     ج- کم     د-  اهميتی ندارد

روش تحقيق: پيمايشی

روش گردآوری اطلاعات: مصاحبه؛  پرسشنامه

روش نمونه‏گيری: خوشه‏ای چند مرحله‏ای

/ 1 نظر / 4 بازدید
امين رسولي

سلام دست شما درد نکند به ما سر نمی زنيد ولی ...