روز جهانی سالمندان
ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱٠ مهر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

 

تقويم روي ميزم را که ورق زدم  در گوشه پايين متوجه شدم که روز اول اکتبر و 9 مهر مصادف است با روز جهاني سالمندان. با خودم گفتم که چرا و چگونه؟؟ 

 کسي که پدر و مادر نازنينش ( برکت وجودش) را که اين همه براش زحمت کشيده‏اند را راهي سراي سالمندان ‏کرده, اين روز چه معنايي برايش دارد؟!

ولي کمي عميقتر فکر کردم  و ديدم که خوبه براي خودش يادآوري ميکنه و جايي را هم براي خودش رزرو ميکنه تا شايد روزي او را در آن سراي راه بدهند و معلوم نيست که چه سرنوشتي پيش رويش خواهد بود؟

يکي از دوستانم تعريف ميکرد که در کشور کانادا وقتي ببينند که سالمندي وارد اتوبوس ميشه , برايش جا مي دهند که او بنشيند بر خلاف جامعه ما!!

خيلي دردناک است که پيري خسته و رنجور وارد مکاني شود و هيچ توجهي به او نشود!!!!؟؟؟؟ پس اين حرمت و احترام کجا رفته؟؟ چرا رفته؟؟ 

 سعدي شيرازي(ره) چه نيکو سروده است:

چه خوش گفت زالي به فرزند خويش

چو ديدش پلنگ افکن و پيلتن

گر از عهد خرديت ياد آمدي

که بيچاره بودي در آغوش من

نکردي در اين روز بر من جفا

که تو شير مردي و من پيرزن

تا حالا فکر کرديد که چه قدر پر برکت است خانه اي که هنوز عطر وجود پدر و مادر پير به مشام مي رسد و  حرمتشان حفظ ميشود. خدايا از تو مي خواهم که چراغ دلشان را نوراني کني و عمرشان را دراز.